HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Huishoudelijk reglement “TOR Deurne Pirates” 2020-2022


1. Algemene inleiding

Dit huishoudelijk reglement en de overeenkomstige gedragsregels gelden voor alle leden : jeugdspelers en seniors, bestuursleden, medewerkers, trainers, begeleiders, ouders, supporters, bezoekers.


Alle, hierboven opgesomde personen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij onze vereniging, vertegenwoordigen de club ten allen tijde en dragen op die manier de gedragscode actief uit.


Met de gedragscode vragen we aandacht voor onze normen en waarden. Het gaat dus in de eerste plaats over hoe we met elkaar om willen gaan.


Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstrevers beoefent, onder leiding van een scheidsrechter, gesteund door ouders/supporters. Zonder in acht nemen van een aantal gedragsregels geen voetbal!


Daarom zal er worden toegekeken op het toepassen van volgende afspraken:


2. Respect :

 • We gaan sportief om met elkaar en dus ook met de tegenstander

 • We blijven altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

 • Ga nooit in op provocaties! (maak eventueel melding van bepaalde zaken of gebeurtenissen op of naast het veld, zodat we op een correcte manier klacht kunnen indienen of bepaalde personen ter verantwoording kunnen roepen).

 • De scheidsrechter heeft altijd gelijk! Ook als hij/zij een fout respecteren we hem/haar. (zonder scheidsrechter geen voetbal!)

 • De uiteindelijke winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan, maar er iets uit leert!

 • Een team bestaat niet enkel uit “uitblinkers”. De betrachting is dat al onze spelers minimum 50% van de wedstrijd kunnen spelen, uiteraard rekening houdend met schorsingen, blessures, maar ook aanwezigheden/afwezigheden op training of wedstrijden.

 • Voetbal is een teamsport. Het draait dus niet enkel om jou persoon/uw kind. De spelers is er voor het team/de club, het team/de club is er voor de speler(s).

 • Beledigende of obscene taal is verboden!

 • Pestgedrag (fysiek, verbaal of cyber) is walgelijk en zal streng gestraft worden!


3. Gedrag :

Bestuursleden, medewerkers, trainers en afgevaardigden dragen de gedragsregels van het huishoudelijk reglement actief uit. “Teach by example”!


Specifieke gedragsregels voor spelers :

 • De trainingen en wedstrijden gaan door op de opgegeven uren en locaties. Spelers moeten aanwezig zijn op de (met de trainer) afgesproken plaats en tijdstip. Eventuele afwezigheden worden tijdig gemeld aan de trainer (d.w.z. niet op het laatste nippertje, maar zodra je weet dat je aan een training of wedstrijd niet kan deelnemen (bv. een schooluitstap of examen weet je niet de dag zelf, maar wordt weken op voorhand georganiseerd).

 • Een voetbalveld, waarop een training of wedstrijd aan de gang is wordt niet betreden door spelers die erna moeten trainen of spelen. Zij wachten langs de kant of in de kleedkamer, ngl. de afspraak met de trainer.

 • Niemand verlaat de training zonder toelating van de trainer.

 • Spelers gaan voor de training naar het toilet, zodat zij tijdens de training niet naar het toilet moeten lopen.

 • De trainer duidt de spelers aan voor de wedstrijd. Hij houdt hiervoor rekening met

 • aan-/afwezigheden op training of aanwezigheden op training, met inzet, houding en attitude op training en/of vorige wedstrijd.

 • Spelers zijn lid van de club, niet van één van onze teams. Wij kijken er uiteraard op toe dat elke speler plezier en vriendschappen beleeft op onze club, maar trachten iedereen ook op het voor hem juiste niveau te laten ontwikkelen als voetballer.

 • Spelers worden door de club (TVJO, coördinator, trainer) ingedeeld in een team. Niet de speler of ouders bepalen waar een speler aantreedt.

 • De speler is verplicht om bij elke wedstrijd zijn ID-kaart (of ander toegelaten officieel identiteitsdocument) bij zich te hebben.

 • Spelers hebben altijd de mogelijkheid om te douchen. Na de training wordt douchen aangeraden, maar begrijpen we dat spelers die dichtbij wonen thuis gaan douchen. Na de wedstrijd wordt er door iedereen gedoucht.

 • Draag badslippers tijdens het douchen!

 • Elk team is verantwoordelijk voor de staat en netheid van de haar toegewezen kleedkamer.

 • De trainer controleert de kleedkamer na de training (na de wedstrijd samen met de afgevaardigde). Kleedkamers worden, zowel na training of wedstrijd, thuis of op verplaatsing,

 • Proper en net achtergelaten. Eventueel wordt door de trainer een beurtrol opgesteld op rommel of afval te verwijderen en/of de kleedkamer uit te keren.


4. Materiaal :

 • Elke speler zorgt ervoor dat zijn persoonlijk materiaal proper en verzorgd is (bv. voetbalschoen proper en slijkvrij voor het betreden van het kunstgras).

 • Merk uw persoonlijke kledij met uw naam.

 • Voorzie de juiste kledij ngl. de weersomstandigheden (trainingspak bij koud weer, regenvestje bij nat weer).

 • We dragen, ook op de training, voetbalschoenen, scheenbeschermers, voetbalkousen,broekje en voetbaltruitje en/of trainingspak/regenvestje.

 • Spelers bieden zich voor de wedstrijd aan in uitgangskledij van de club.

 • De club stelt d.m.v. de afgevaardigde wedstrijdkledij beschikbaar aan de spelers.

 • Na de wedstrijd wordt door de afgevaardigde de wedstrijdkledij verzameld.

 • De afgevaardigde zorgt, zelf of met medewerking van ouders, voor het wassen van de wedstrijdkledij.

 • Ook het trainingsmateriaal wordt met het nodige respect behandeld. Niet aan de netten hangen, niet op doeltjes zitten, geen ballen wegtrappen.

 • Het gebruikte materiaal wordt na de training zorgvuldig teruggeplaatst op de daarvoor voorziene plaats.

 • Verplaatsbare doelen dienen na de training of wedstrijd van het terrein gezet.

 • Doe horloges en andere voorwerpen (oorbellen, piercings), die een gevaar kunnen vormen voor jezelf of anderen, uit of liever . . . hou ze thuis.

 • De club is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke spullen.

 • Bij bewuste beschadiging van het materiaal van de eigen club (of bij een club op verplaatsing) dient de speler/ouders in te staan voor vervanging of schadevergoeding.


5. Ouders / supporters :

 • U bent de 6de, 9de of 12de man! NIET de 2de coach!

 • Steun uw kind, maar ook medespelers en de coach, ook bij tegenslag, een nederlaag of mindere prestatie.

 • Kinderen spelen voetbal voor hun plezier en naar hun eigen mogelijkheden, niet om uw ambitie waar te maken!

 • Supporter voor het team, niet enkel voor uw eigen kind.

 • Stel u steeds positief op t.o.v. scheidsrechters en spelers, supporters of ouders van de tegenpartij. Reageer niet op eventuele provocaties! (maak hier melding van zodat we op een correcte manier klacht kunnen indienen of bepaalde personen ter verantwoording kunnen roepen).

 • Glazen edgl. horen niet op of rond het voetbalveld en worden dus niet mee naar buiten genomen.

 • De terreinen zijn geen oversteekplaats. Loop dus om het veld als je naar de andere kant wil.

 • Blijf, zowel bij trainingen als wedstrijden, steeds achter de hekken.

 • De dug-outs zijn er voor spelers en technische staf. Dit zijn geen zitplaatsen voor toeschouwers.

 • Auto’s worden geparkeerd op straat of op de daarvoor voorziene parking(s).

 • Voor de veiligheid (brandweer en ambulancediensten) worden de toegangen naar de terreinen steeds vrijgehouden (en dus geen auto’s voor de ingang geparkeerd!!!


6. Taal :

 • We spreken elkaar altijd beleefd, rustig en respectvol aan. Ook bij een klacht of meningsverschil.

 • De voertaal op de club is het Nederlands! (ook als je de taal nog niet zo goed beheerst is dit een noodzaak voor de ontwikkeling van je eigen integratie en het verenigingsgevoel).


7. Tabak, alcohol en drugs :

 • Alcohol, tabak en zijn middelen die de gezondheid schaden. Wees je er als ouder(e) van bewust dat (overmatig) gebruik een slecht voorbeeld is voor de jeugd.

 • Het gebruik van alcohol, tabak en drugs is ten strengste verboden voor onze jeugdspelers.

 • Het is verboden te roken in de kleedkamers, op en rond het veld. Kortom overal uitgezonderd de hiervoor aangeduide zone.

 • Drugsbezit, -gebruik of verdeling is onaanvaardbaar en zal onmiddellijk leiden tot een verbod op het betreden van het complex en de uitwijzing uit de club.


8. Studie en voetbal :

 • Tracht als ouder een balans te vinden voor de schoolverplichtingen, sportactiviteiten en het gezinsleven.

 • Een dringende(!) schoolopdracht geldt als geldige reden om een training (tijdig) af te zeggen..

 • Voor en tijdens de examenperiode(s) zal het trainingsregime, voor de betreffende ploegen, worden aangepast.

 • Vergeet echter niet dat sport een gezonde afwisseling vormt de tijd hiervoor dikwijls enkel een kwestie van planning en het stellen van prioriteiten is. Een regelmatige en positieve sportbeleving gaat hand in hand met een succesvolle schoolloopbaan.


9. Informatie en communicatie :

 • De club tracht haar leden (trainers, spelers, ouders, …) zo adequaat en snel mogelijk te informeren van elke wijziging, afgelasting, nakend evenement of activiteit, enz… De website www.tordeurnepirates.be geldt hierbij als enig officiële communicatie.
  Uiteraard vereisen sommige omstandigheden, bv. een last-minute forfait van een tegenstrever- een snelle respons. De trainer zal zijn spelers/ouders dan z.s.m. inlichten.
  Een What’sApp groep is hiervoor een uitstekend communicatiemiddel.
  Wanneer mogelijk zal de club, ter ondersteuning van de website, louter informatief, ook gebruik maken van facebook, infobrieven, affiches en de info-TV-schermen in de kantine.
  Voor specifieke wedstrijdinformatie kan u ook terecht op de Apps van de voetbalbond (zie volgende rubriek).

 • Omgekeerd dient elke info omtrent afwezigheden, ziekte, blessure, enz. tijdig gemeld aan de trainer en meer algemene informatie, zoals een adreswijziging of gewijzigd telefoonnummer z.s.m. opgegeven aan de jeugdadministratie.


10. Afgelastingen :

 • Afgelaste training worden in principe gemeld door de trainer en in de mate van het mogelijke op de website van de club gepost.

 • Hetzelfde geldt voor het afgelasten van wedstrijden. Echter dit kan tot 3 uur voor de wedstrijd gebeuren. Vraag dus na bij de trainer of kijk even na op de website van de club (o.v.) of op gespecialiseerde sites als www.voetbalvlaanderen.be of www.rbfa.be de BBF App of via het telefoonnr. 0900.00081.


11. Gebruik van sociale media en houding buiten de club :

 • Problemen, moeilijkheden en ontevredenheden kunnen besproken worden met de trainer en/of afgevaardigde en indien nodig gezamenlijk voorgelegd aan coördinator en/of TVJO, maar zijn niet het onderwerp voor een forum of polemiek op facebook, twitter, e.d.

 • Cyberpesten zal streng worden aangepakt!


12. Ongeval :

 • Aangesloten leden zijn verzekerd voor een ongevallen tijdens training of wedstrijd bij het Federaal Solidariteitsfonds van de K.B.V.B. Deze verzekering dekt echter het strikt minimale. Een eigen verzekering is daarom geen overbodige optie.
  Neem een kijkje op de website voor de juiste documenten en procedure voor de afhandeling van een ongeval, op training of wedstrijd, waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is.


13. Problemen/sancties :

 • Als zich een probleem voordoet, aarzel dan niet om dit met de trainer of afgevaardigde te bespreken. Indien onderling geen oplossing gevonden wordt leg het probleem dan gezamenlijk voor aan de coördinator of TVJO.

 • Het niet respecteren en/of naleven van de in dit huishoudelijk reglement en/of het bewust verstrekken van onjuiste informatie op het inschrijvingsformulier kan/zal aanleiding geven tot sancties, zoals schorsing of niet-selectie tot uitwijzing uit de club.
  Eventuele opgelegde sancties zullen steeds na overleg tussen trainer, TVJO en bestuur worden genomen.

 
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

©2020 door TORDEURNEPIRATES.